Delon: Za deskriptivní zooetiku (terminologie)

(základní terminologii jsem použila podle e-learningové podpory mezioborové integrace výuky tématu vědomí na UP Olomouc, http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=4073)

 1. propriétés = charakteristiky:
 • propriétés intrinsèques = vnitřní, instrinsické, „endogenní“ charakteristiky = propriétés mentales = mentální charakteristiky, charakteristiky vědomí         
  • co se týče termínu „nerelační“, Delon píše v pozn. 4, že i vztahy mohou být i vnitřní vztahy (vztahy uvnitř struktury apod.) Ačkoli jde o jinou povahu vztahů, než vztah intersubjektivní, termín „(ne)relační“ by asi nebyl úplně vhodný.)
   • mentální stavy fenomenální =  
    • = ve filosofii mysli a u DelonaExperience, fr. Expérience (schopnost pociťovat hlad, strach, bolest, slast, vztek a touhu ; vědomí, osobnost, hrdost, zábrany, radost, viz Gray, H., Gray, K., Wegner, D. „Dimensions of mind perception”, in Science, 315, 2007, s. 69) = Zkušenost = tzn. také:
    • schopnost subjektivního prožívání, nebo 
    • subjektivně zakoušené zkušenosti
    • sentience, nebo
    • qualia
   • mentální stavy intencionální =
    • Agencyfr. Agentivité, v jiných fr. překladech Puissance d’agir (sebekontrola, morální rozlišování, rozeznávání emocí, plánování, schopnost komunikace a myšlení, tamtéž) = Schopnost aktivního působení (J. Fulka), možná by zde lépe vyhovoval kratší termín Schopnosti činitele
    • „Schopnost aktéra“ by v tomto textu neseděla, vnímám-li „aktéra“ jako „morálního aktéra“ a „činitele“ jako „činitele obecně“. Z hl. textu nejprve přisuzujeme entitě mentální charakteristiky činitele a poté, pod vlivem kontextu (vztahu k entitě atd.) ještě rozvažujeme, jestli bude mít status základní či speciální.
    • sám autor nazývá charakteristiky spadající do Agency (Schopností aktivního působení) jako „traits d’AGENT“ (s. 148)

NB: Delon píše Agentivité a Expérience s velkým i malým počátečním písmenem. V českém textu jsem ponechala také velká písmena

 • propriétés extrinsèques = vnější, extrinsické, „exogenní“ charakteristiky (jde o kontextuální charakteristiky, zejm. o vztahy s člověkem: např. domestikace, život v „divoké“ přírodě)
 • propriétés morales = charakteristiky, na základě kterých je entitě přidělen morální status = charakteristiky přidělované na základě vnitřních charakteristik a/nebo na základě vnějších charakteristik = morálně relevantní charakteristiky (z hlediska deskriptivní etiky) = morálně zohledňované charakteristiky

 

 1. perception = percepce:
 • perception mentale = mentální percepce, percepce vědomí, percepce mentálních stavů =
 • perception d’esprit = percepce vědomí = Delon obojí chápe jako mind perception (viz Delon: 137)
 • perception d’états mentaux expérientiels = percepce zkušenostních mentálních stavů
 • perception morale = morální percepce = percepce entity jako entity, k níž máme morální povinnost
 • perception d’une dyade = percepce dyády (morálního aktéra a morálního příjemce)

 

 1. attribution(s) = přisuzování, přidělování, přidělení (plurál či singulár tu nemá na konečný význam vliv):
 • attribution d’esprit = attribution de conscience = attributions mentales = přiznání vědomí, přisuzování vědomí, přisuzování mentálních stavů či fenoménů = ↓
 • = attributions d’états psychologiques = přisuzování mentálních stavů
 • attribution de conscience phénoménale = přisuzování fenomenálních mentálních stavů = ↓
 • =  attribution d’états expérientiels = attribution d’états associés à l'expérience = přisuzování zkušenostních mentálních stavů 
 • attribution de conscience intentionnelle = attribution d’états non phénoménaux = přisuzování intencionálních (= nefenomenálních) mentálních stavů = ↓
 • = attribution d’états associés à l’agentivité = attributions agentielles = přisuzování mentálních stavů z dimenze Schopností aktivního působení, přisuzování Schopností aktivního působení, kratší tvar by mohl být: „přisuzování schopností/ činitele“

 

 • attribution de statut moral = přidělování, přiznávání, přidělení morálního statusu = ↓
 • = attributions morales = přidělování morálně relevantních charakteristik (z hlediska deskriptivní etiky) = přidělování morálního statusu (z hlediska deskriptivní etiky)

 

 1. considérabilité morale = morální relevance, přiznání/přidělení morálního statusu
 2. faire/laisser arriver = zasahovat/nezasahovat = ↓
 3. action/omission = zásah/nečinnost, konání/nečinnost
 4. assistance/non-assistance = pomoc/odmítnutí pomoci
 5. moralité = morálnost, (ne)morálnost, morální stránka, morálnost jednání; morální pravidla
 6. instrinsicalisme = instrinsikalismus (morální status uděluje jen na základě vnitřních (intrinsických) charakteristik, bez ohledu na vnější kontext)
 7. double-type model = model přidělování morálního statusu na základě neosobního kontextu (základní status) nebo na základě známého kontextu (speciální status). Viz tabulka 1.
 8. modèle duel = duální model = model přidělování morálního statusu na základě přisouzeného vědomí („intrinsikalistická“ báze) a na základě kontextu (vztahový faktor). Nemáme-li k entitě vztah a nemá-li ani intrinsické charakteristiky, do kterých se můžeme antropomorficky promítnout, nedojde ani k přidělení základního statusu, apod. Viz tabulka 2.
 9. contexte d’attribution = kontext přisuzování (tzn. přisuzovacího procesu) = kontext osoby, která přisuzuje
 10. contexte de l’entité = kontext entity
 11. SD – směrodatná odchylka

 

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Copyright 2009-2023 Olga Smolová 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.